Unha sentenza rexeita impoñer custas a un banco por un recurso anterior á decisión do Tribunal de Xustiza da UE

Fronte ao manifestado polos parlamentarios do PSOE, hoxe deuse a coñecer a primeira sentenza que exonera a un banco de pagar as devanditas custas nos recursos de cláusulas solo anteriores á decisión do TXUE. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria, a Audiencia Provincial desa comunidade autónoma decidiu non condenar en custas ao Banco Popular, que recorreu o fallo dun xulgado de primeira instancia de Santander que estimou a demanda dun cliente e declarou nula a cláusula solo da súa hipoteca.

Aínda que a Audiencia desestimou o recurso do banco, razoa que a existencia de dúbidas acerca da limitación que o Tribunal Supremo estableceu na súa sentenza do 9 de maio de 2013 para a devolución das cantidades indebidamente cobradas, no sentido de que só se devolverían as xeradas polas cláusulas solo desde a data da sentenza, xustifica que o banco non sexa condenado.

"A simple suspensión do presente procedemento á espera de coñecer o criterio do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a compatibilidade da doutrina fixada polo Tribunal Supremo en relación á limitación dos efectos restitutorios derivados da nulidade das cláusulas solo, é representativa da existencia de serias dúbidas de dereito en relación ao terceiro motivo do recurso (a "necesaria irretroactividade") ata a sentenza do 21 de decembro de 2016", sinala a sentenza.

Así pois, os clientes cuxos procedementos xudiciais sexan anteriores a decembro do pasado ano, non poderán cobrar custas na segunda instancia, dado que a defensa das entidades bancarias queda amparada pola existencia das citadas dúbidas. "Iso xustifica a non condena en custas procesuais desta apelación, posto que de ser distinto o criterio do Tribunal de Xustiza, tal motivo (a "necesaria irretroactividade") sería estimado e non se realizaría condena ao pago das custas nesta segunda instancia", conclúe o fallo.

Top