Mércores, 21 Xuño 2017 14:16

Fixados os criterios sobre competencia do Xurado tras a reforma do proceso penal en materia de conexión de delitos

Escrito por DXustiza
Valora este artigo
(1 Voto)

O Tribunal Supremo, nun acordo de Pleno non xurisdicional da Sala Segunda, fixou a súa postura respecto da incidencia no procedemento da Lei do Xurado das novas regras de conexión do artigo 17 da Lei de Axuizamento Criminal. O texto do acordo é o seguinte:

1.- Dos delitos que se enumeran no art 1.2 da lei reguladora, sempre e só coñecerá o Tribunal do Xurado.

Se se ha de coñecer de varios delitos que todos sexan competencia do Tribunal do Xurado, como regra xeral seguirase un procedemento para cada un deles sen acumulación de causas. Será excepción a prevista no novo art 17 da Lei de Axuizamento Criminal: serán investigados e axuizados na mesma causa cando a investigación e a proba en conxunto dos feitos resulten convenientes para o seu esclarecemento e para a determinación das responsabilidades procedentes salvo que supoña excesiva complexidade ou dilación para o proceso.

2.- Tamén coñecerá das causas que puidesen seguirse por outros delitos cuxa competencia non lle estea en principio atribuída nos casos en que resulte ineludiblemente imposta a acumulación pero que sexan conexos.

3.- A procedencia de tal acumulación derivará da necesidade de evitar a ruptura da continencia da causa. Enténdese que non existe tal ruptura se é posible que respecto dalgún ou algúns dos delitos poida recaer sentenza de fallo condenatorio ou absolutorio e respecto doutro ou outros poida recaer outra sentenza de sentido diferente.

4.- Existirá conexión determinante da acumulación nos supostos do art 5 da LOTX.

5.- Que no suposto do art 5.2 a, entenderase que tamén concorre a conexión conforme ao actual art 17.6º cando se trate de delitos cometidos por diversas persoas cando se ocasionen lesións ou danos recíprocos.

Cando se atribúan a unha soa persoa varios feitos delituosos cometido simultaneamente en unidade temporal-espacial e un deles sexa competencia do Tribunal do Xurado, consideraranse delitos conexos por analoxía co disposto no artigo 5.2.a) da LOTX, polo que, se deben axuizarse nun único procedemento, o Tribunal do Xurado manterá a súa competencia sobre o conxunto.

6.- Nos casos de relación funcional entre dous delitos (para perpetrar, facilitar execución ou procurar impunidade) se un deles é competencia do Tribunal do Xurado e outro non, conforme ao artigo. 5.2.c) da Lei do Tribunal do Xurado, estimarase que existe conexión coñecendo o Tribunal do Xurado dos delitos conexos.

7.- Con todo, en tales supostos de conexión por relación funcional, a acumulación debe subordinarse a unha estrita interpretación do requisito de evitación da ruptura da continencia, especialmente cando o delito atribuído ao Xurado é de escasa gravidade e o que non é en principio da súa competencia resulta notoriamente máis grave ou dos excluídos da súa competencia precisamente pola natureza do delito.

8.- Tampouco coñecerá o Tribunal do Xurado do delito de prevaricación aínda que resulte conexo a outro competencia daquel. Pero si poderá coñecer, de mediar tal conexión, do delito de homicidio non consumado.

9.- Cando un só feito poida constituír dous ou máis delitos será competente o Tribunal do Xurado para o seu axuizamento se algún deles fóra dos atribuídos ao seu coñecemento.

Así mesmo, cando diversas accións e omisións constitúan un delito continuado será competente o Tribunal do Xurado se este for dos atribuídos ao seu coñecemento.

10.- Para os efectos do art 17.2.3 da Lei de Axuizamento Criminal consideraranse conexos os diversos delitos atribuídos á mesma persoa nos que concorra, ademais de analoxía entre eles, unha relación temporal e espacial determinante da ineludible necesidade da súa investigación e proba en conxunto, aínda que a competencia obxectiva veña atribuída a órganos diferentes.

En tales casos, se dun dos delitos debese coñecer o Tribunal do Xurado, estarase ao establecido no apartado 5 parágrafo segundo deste acordo.

 

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top