×

Aviso

JUser: :_load: non foi posíbel cargar o usuario do ID: 424

Condicións xerais de uso

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de DXustiza por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expoñenselle ó USUARIO no sitio web www.dxustiza.es en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, archive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos de xeito efectivo sen que se produza esta aceptación.

O acceso ao sitio web de DXustiza implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

  1. A utilización do sitio web de DXustiza non conleva a obligatoriedade de inscrición do USUARIO, agás se este USUARIO desexa utilizar ou introducir datos na base de datos de artigos existentes en www.dxustiza.es , como por exemplo ao comentar. Neste caso será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico. Esta subscrición rexirase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web rixense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente DXustiza prohíbe os seguintes:
    1. Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquers medio calquera tipo de dano ós sistemas de DXustiza ou a terceiros.
    2. Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").
  2. DXustiza poderá interrumpir en calquer momento o acceso o seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais - ver cláusula quinta - .

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

  1. DXustiza utilizando fontes internas e externas de tal modo que DXustiza únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.
  2. Terceiros alleos a, DXustiza ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a novas de outros sitios dos que non é titular DXustiza. DXustiza en ningún caso será responsable dos hiperenlaces que O USUARIO desexe establecer no seu sitio web ao sitio web de DXustiza . Non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe contidos así introducidos e DXustiza non garante o correcto funcionamento de todos estos links ou hiperenlaces das informacións postas a disposición no referido sitio web.
  3. DXustiza reservase o dereito a modificar en calquer momento os contenidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

DXustiza informa que o sitio web www.dxustiza.es, os contenidos propios, a programación e o deseño do sitio web atopase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación destes elementos. DXustiza utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e o USUARIO que utilice estes elementos debe respetar a licencia dos hiperenlaces e artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas podrá solicitar en calquer momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de A Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.- NULIDADE

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. DXustiza poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos agás recoñecemento expreso por parte de DXustiza.

Máis nesta categoría: Quen Somos »
Top