Xoves, 20 Decembro 2018 11:45

O Supremo fixa en máis de 1.500 millóns de euros con IVE e intereses as indemnizacións definitivas polo Prestige

Valora este artigo
(1 Voto)

A cantidade final repartirase entre o Estado español, principal prexudicado, o francés, a Xunta de Galicia e outros 269 afectados pola vertedura

A Sala II do Tribunal Supremo ditou a sentenza definitiva sobre a responsabilidade civil derivada da catástrofe do Prestige, que fixa indemnizacións por importe superior aos 1.500 millóns de euros, que deben repartirse entre o Estado español -como principal prexudicado-, o francés, a Xunta de Galicia e outros 269 afectados pola vertedura que son particulares, empresas, mancomunidades, concellos e sociedades.

O alto tribunal estimou os recursos da Fiscalía, a Avogacía do Estado, o Estado francés e, parcialmente, o do Fondo Internacional de Indemnización de Danos debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) contra o auto de responsabilidade civil ditado o 15 de novembro de 2017 pola Audiencia Provincial da Coruña, en execución da sentenza penal definitiva sobre o caso ditada polo Supremo en xaneiro de 2016.

Pola contra, desestima os recursos do resto de responsables civís xunto ao fondo FIDAC: o capitán do buque, Apostolos Mangouras, e a aseguradora The London Owners Mutual Insuranse  Association, como responsables directos do pago das indemnizacións, e a propietaria do barco,  Mare Shipping, responsable subsidiaria.

A sentenza, da que foi relatora o maxistrado Andrés Martínez Arrieta, modifica diversos aspectos do auto da Audiencia. Atendendo o recurso de Francia e España, establece que nas indemnizacións por responsabilidade civil recoñecidas a ambos os Estados deben incluírse as cantidades correspondentes ao IVE abonado nas tarefas de reparación do dano sufrido, concepto que no caso do Estado español ascende a 43,6 millóns de euros.

O Supremo acordou, ao estimar outro punto do recurso do avogado do Estado que, en contra do resolvido pola Audiencia, da contía recoñecida a España non poden ser descontadas as cantidades recibidas en concepto de axudas de fondos comunitarios, cuantificada por un dos responsables civís, en concreto a aseguradora londiniense, en máis de 275 millóns de euros, e engade ás indemnizacións os intereses.

Dese modo, a sentenza fixa que todas as indemnizacións recoñecidas deben comprender os intereses  moratorios polos danos e prexuízos desde o escrito de conclusións provisionais no que se instou o abono da indemnización, ademais dos intereses procesuais  devengados a partir do pronunciamento sobre responsabilidade civil.

Outro aspecto corrixido é a indemnización recoñecida á Xunta de Galicia pola tarefa da Sociedade Galega de Residuos Industriais (SOGARISA), por importe de 1,87 millóns de euros, da cal se manteñen 1,1 millóns, correspondentes á eliminación de residuos do Prestige, pero retíranse os 751.555 euros relativos ao custo estimado da posta a piques de dita instalación, xa que esta segunda indemnización non se solicitou no xuízo, o que vulnera o principio de rogación nesta materia. En calquera caso, segundo lembraba o auto da Audiencia, o groso da indemnización á comunidade autónoma galega formalizouse mediante un acordo transaccional co Estado no ano 2005 por importe superior a 500 millóns de euros, subrogándose o Estado nas reclamacións futuras.

O Supremo estima tamén o recurso da Fiscalía, que discrepaba dos termos establecidos no auto da Audiencia que acordou que fosen as partes quen instase a execución da resolución no Reino Unido, onde ten sede a aseguradora.

A sentenza destaca que a Lei de Axuizamento Criminal prevén a actuación de oficio polo xuíz español encargado da execución, polo que é devandito xuíz quen debe librar o procedente ante Reino Unido conforme á normativa de execución do dereito comunitario.

Dicha aseguradora ten depositada na causa en España a suma de 22,7 millóns de euros, que debe distribuírse entre os prexudicados a  prorrata das cantidades fixadas na resolución, aínda que a súa condena como responsable civil directo ascende polo menos ata o límite de 1 billón de dólares USA (que son mil millóns de dólares).

En canto ao fondo internacional de indemnizacións por este tipo de verteduras (FIDAC), que foi obrigado a pagar indemnizacións coas limitacións de contía que establece o seu convenio regulador, o Supremo dálle a razón en canto a que o ámbito da súa responsabilidade refírese aos danos materiais, pero non aos ambientais e morais, que deben ser cubertos polo resto de responsables civís.

3 comentarios

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top